Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1 / Úvodné ustanovenia

1.1  Tento Reklamačná poriadok (ďalej len „RP“) je platný pre predaj tovarov spoločnosti TRUE furniture s.r.o., so sídlom Rišňovce 96, 95121 Rišňovce, IČO: 54481686, DIČ: 2121689977, Obchodný register okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 56869/N (ďalej alebo „predajca“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.true-furniture.sk.

1.2  Umiestnením tohto RP na príslušnej podstránke internetového obchodu www.true-furniture.sk si predajca splnil svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu, ktorý bol týmto poučený o svojich zákonných právach. Kupujúci mal možnosť si RP predajcu prečítať v čase pred odoslaním objednávky tovaru, a pokračovaním v nákupe vyjadruje svoj súhlas s RP.

1.3  Tento RP je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predajcu (ďalej len „VOP“), ktoré sú tiež zverejnené na stránke www.true-furniture.sk.

Článok 2 / Uplatnenie reklamácie

2.1  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predajcu a je toho času vo vlastníctve kupujúceho.

2.2  Predajca si v zmysle platnej legislatívy vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až po úplnej úhrade celej kúpnej ceny, tovaru keď vlastnícke právo na predmet reklamácie prejde z predajcu na kupujúceho.

2.3  Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predajcu bez zbytočného odkladu, tj. hneď po zistení vady tovaru.
2.3.1  Ak kupujúci zistí vadu pri preberaní tovaru, najmä ak je poškodený obal, má kupujúci právo tovar od prepravcu neprevziať a v takom prípade bude bezodkladne o vade informovať predajcu – podrobnejšie viď ods. 4.5 RP.
2.3.2  Úmyselné odkladanie uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho je považované za nekalú praktiku a zakladá právo predajcu takúto reklamáciu odmietnuť.
2.3.3  V prípade oznámenia o reklamácii nesmie kupujúci predmetný tovar ďalej používať až do uzavretia reklamácie, aby sa predišlo nejasnostiam o zavinení vady.
2.3.4  Pri eventualite zistenia vady výrobku bezprostredne po prevzatí a vybalení zásielky je kupujúci povinný uschovať všetok obalový materiál zásielky až do vyriešenia situácie.

2.4  Reklamáciu nie je možné uplatniť na tovar, ktorý bol vyrobený kupujúcemu na mieru (vo veľkostnom, farebnom, materiálovom alebo inom špecifickom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku) a nie je skladovým artiklom výrobcu, pokiaľ sa reklamácia vzťahuje na parametre spojené s atypickým prevedením, ktoré boli kupujúcim vyžiadané ako zmeny alebo odchýlky od štandardného prevedenia.

Článok 3 / Záručná doba

3.1  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

3.2  Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Tento reklamačný poriadok sa na tieto prípady nevzťahuje.

3.3  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo dňom prevzatia tovaru priamo od predávajúceho ak si kupujúci tovar preberá osobne, alebo dňom montáže výrobku predávajúcim.

3.4  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
3.4.1  V prípade výmeny výrobku za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tohto nového výrobku, avšak toto sa vzťahuje len na tento konkrétny výrobok.

3.5  Práva, ktoré si kupujúci môže uplatniť v súvislosti so zodpovednosťou za vady tovaru a platí pre ne záručná doba, zaniknú, ak sa riadne neuplatnili v rámci záručnej doby.

Článok 4 / Zodpovednosť za vady

4.1  Vadu tovaru nie je možné reklamovať, pokiaľ vznikla niektorým z uvedených spôsobov:

4.1.1  mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
4.1.2  nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku (viď čl.7 VOP),
4.1.3  špecificky pri betónových prvkoch údermi alebo neúmerným tlakom na hrany,
4.1.4  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35–50%), alebo interiérovou teplotou (20–24°C), pokiaľ tovar nebol predajcom určený do exteriéru, 4.1.5  vystavením exteriérového nábytky extrémom počasia (najmä v zime mráz-sneh), nesprávnym skladovaním, alebo zanedbaním pravidelnej údržby jeho drevených súčastí,
4.1.6  chemickými, mechanickými a organickými vplyvmi alebo prašnosťou prirodzeného prostredia v ktorom sa tovar používa alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,
4.1.7  neodborným zásahom alebo zanedbaním potrebnej starostlivosti,
4.1.8  vodou, ohňom, elektrinou alebo iným externým činiteľom,
4.1.9  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním (výrobky TRUE furniture v zásade nie sú vhodné pre použitie na komerčné účely s vysokou alebo intenzívnou záťažou, napr. v jedálňach, hoteloch a pod.),
4.1.10  používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
4.1.11  nesprávnym čistením abrazívnymi látkami alebo predmetmi,
4.1.12  používaním tovaru v blízkosti otvoreného ohňa alebo sálavého zdroja tepla,
4.1.13  bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) v závislosti od intenzity jeho používania (napr. blednutie farieb, zmeny textúry v materiáloch, škrabance a odreniny v dôsledku bežného používania a vplyvu prostredia); kratšiu životnosť výrobku než optimálnu nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

4.2  Zo zodpovednosti za vady za ktoré ručí predajca sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri náhodnej nepriaznivej udalosti, násilnom poškodení, živelnej pohrome, výskyte neobvyklých extrémnych podmienok, alebo inej udalosti typu vis major.

4.3  Za vadu výrobku sa nepovažujú odchýlky vo vzhľade dané prirodzenými alebo zamýšľanými vlastnosťami materiálov, najmä, nie však výhrade, nasledujúce prípady:
4.3.1  jedinečná štruktúra a kresbou masívneho dreva a preglejky do miery, ktoré nie sú v rozpore s jeho kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami,
4.3.2  stopy po opracovaní dreva, kovu alebo betónu, ktoré sú integrálnou súčasťou dizajnu výrobkov a sú zámerne vizuálne priznané,
4.3.3  patinovanie drevených konštrukcií pre dosiahnutie želaného starobylého, akoby dlho používaného vzhľadu,
4.3.4  akékoľvek ďalšie výtvarné či umelecké elementy, ktorých účelom je vyvolať dojem nedokonalosti a tým jedinečnosti výrobku,
4.3.5  vyobrazenie loga výrobcu na jeho výrobkoch akoukoľvek formou, pokiaľ je to vizuálne dostatočne subtílne (pre viac info viď ods. 8.12 VOP),
4.3.6  skutočná farebnosť výrobkov sa líši od vyobrazení na www.true-furniture.sk; predajca týmto upozorňuje, že zobrazovanie na monitoroch a displejoch nemusí vykresľovať výrobky v ich reálnej podobe.

4.4  Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzavretia kúpnej zmluvy predajcom upozornený, alebo o ktorý s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napr. pri predaji zľavneného tovaru).

4.5  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenie tovaru resp. neporušenosť obalu tovaru, nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť.
4.5.1  Pokiaľ je obal, v ktorom je výrobok prepravovaný, zjavne poškodený alebo javí známky neoprávneného vzniknutia, je kupujúci oprávnený takýto tovar od kuriéra neprebrať.
4.5.2  V prípade eventuality neprebratia tovaru kvôli poškodenému obalu je potrebné aby kupujúci so zástupcom prepravcu spísal protokol o škode a okamžite túto skutočnosť oznámiť zástupcovi predajcu. Tovar bude následne doručený späť predajcovi.
4.5.3  V prípade, že sa kupujúci rozhodne predsa len prebrať zásielku aj s poškodeným obalom, je povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu (pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované). Kupujúci je zároveň povinný v takomto prípade pred rozbalením tovaru vyhotoviť detailnú foto-dokumentáciu poškodenia obalu a uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
4.5.4  Kupujúci svojim podpisom preberacieho protokolu kuriérovi potvrdzuje, že tovar prebral v nepoškodenom obale – dodanie tovaru v poškodenom obale, o čom však nie je záznam, nebude predajcom uznané ako opodstatnená reklamácia (!)
4.5.5  Predajca odporúča kupujúcemu v prípade akýchkoľvek pochybností rozbaliť zásielku ešte v prítomnosti dopravcu a presvedčiť sa, že tovar nebol pri transporte poškodený.
4.5.6  Pri preberaní tovaru vrátane jeho montáže, kupujúci podpisom preberacieho protokolu montážnikovi potvrdzuje, že tovar prebral v nepoškodenom stave – dodatočné poukazovanie na poškodenie tovaru pri montáži nebude uznané ako reklamácia.

4.6  O spôsobe odstránenia reklamovanej vady tovaru v rámci svojej zodpovednosti rozhoduje predávajúci.

4.7  Kupujúci berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytnuté aj dary, nie je možné uplatniť si právo z vád na takomto dare. Ak na dare spočívajú vady a predajca má o nich vedomosť, je povinný kupujúceho o týchto skutočnostiach vopred oboznámiť.

4.8  Za neopodstatnenú reklamáciu sa považuje aj ak kupujúci reklamuje osobne prevzatý nepoškodený tovar a budúcu reklamáciu písomne neavizoval najneskôr 7 dní od osobného prevzatia tovaru. Každému kupujúcemu je pri osobnom prevzatí tovaru umožnené tovar si dôkladne skontrolovať a prípadne odstúpiť od zmluvy.

Článok 5 / Reklamačný postup

5.1  V príde oprávnenej reklamácie tovaru sa postupuje nasledovne:
5.1.1  oznámenie o reklamácie zo strany kupujúceho – viac v ods. 5.2 RP,
5.1.2  prijatie reklamácie predajcom – viac v ods. 5.3 RP,
5.1.3  posúdenie reklamácie predajcom – viac v ods. 5.4 RP,
5.1.4  kladné vybavenie reklamácie predajcom – viac v ods. 5.5 RP,
5.1.5  odstúpenie od zmluvy pre nevybavenú reklamáciu – viac v ods. 5.6 RP,
5.1.6  uzavretie reklamácie – viac v ods. 5.7 RP.

5.2  Kupujúci zasiela predajcovi oznámenie o reklamácii tovaru vždy písomne, formou e-mailu (preferovaný spôsob) alebo listovou zásielkou (v tom prípade predajca odporúča poslať list ako doporučený) s dostatočným predstihom pred fyzickým vrátením tovaru, minimálne 7 kalendárnych dní.
5.2.1  V oznámení o reklamácii tovaru musí kupujúci pravdivo uviesť:
– svoje identifikačné a kontaktné údaje,
– špecifikáciu predmetného tovaru – typ výrobku, dátum objednania a prebratia,
– kópiu dokladu o zakúpení tovaru, spravidla faktúra,
– záručný list k výrobku, v prípade predĺženej záruky,
– podrobný popis reklamovanej vady – kedy a ako bola zistená,
– foto-dokumentáciu reklamovanej vady v dostatočnom rozsahu a kvalite pre posúdenie,
– prípadne aj preferovaný spôsob odstránenia vady (nie je povinné).
5.2.2  Predajca odporúča kupujúcemu využiť k oznámeniu reklamácie reklamačný formulár.
5.2.3  Predajca taktiež kupujúcemu odporúča v prípade nejasností o opodstatnenosti reklamácie konzultovať toto so zástupcom predajcu (telefonicky, e-mailom alebo osobne) ešte pred zaslaním oznámenia o reklamácii (viď tiež súvisiaci ods. 7.7 RP).

5.3  Predajca kupujúcemu potvrdí prijatie oznámenia o jeho reklamácii obratom po jeho obdržaní, a to písomnou formou (e-mailom). Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej preukázateľného doručenia oznámenia o reklamácii predajcovi.
5.3.1  V prípade, že pre objektívne posúdenie opodstatnenosti reklamácie bude potrebný dodatočný výjazd ku kupujúcemu a obhliadnutie reklamovaného výrobku, považuje sa za deň uplatnenia reklamácie deň obhliadnutia (viď tiež súvisiaci ods. 7.7 RP).

5.4  Predajca je povinný do 3 pracovných dní od prijatia oznámenia o reklamácii poslať kupujúcemu písomné vyjadrenie k jeho reklamácii – akceptáciu alebo zamietnutie.
5.4.1  V odôvodnených prípadoch (napr. zložité technické zhodnotenie problému, nutnosť podrobnejšieho posúdenia obhliadnutím tovaru) má predajca naviac 30 dní od uplatnenia reklamácie na jej posúdenie a vyjadrenie sa k nej.
5.4.2  Pri kladnom posúdení reklamácie (tj. jej akceptácii) predajca zároveň s týmto vyrozumením navrhne spôsob a termín odstránenia reklamovanej vady. Predajca nie je zaviazaný riešiť odstránenie vady spôsobom, ktorý preferuje kupujúci.

5.5  Predajca je povinný kladne vybaviť reklamáciu kupujúceho (tj. odstrániť opodstatnenú vadu) v čo najkratšom čase, ako mu to v danej situácii umožnia jeho technické a organizačné možnosti. Všeobecne je predajca povinný odstrániť reklamovanú vadu tovaru do 30 dní od akceptácie reklamácie.
5.5.1  V odôvodnených prípadoch (napr. nedostupnosť potrebných materiálov, dovolenkové obdobie) môže odstránenie reklamovanej vady trvať aj dlhšie, nikdy však nie viac ako 60 kalendárnych dní od akceptácie reklamácie.
5.5.2  Kupujúci je pri odstraňovaní reklamovanej vady povinný poskytnúť predajcovi potrebnú súčinnosť. V prípade nemožnosti vykonať opravu kvôli opakovaným prekážkam na strane kupujúceho bude reklamácia dodatočne zamietnutá.

5.6  Pokiaľ ani po uplynutí 30 dňovej lehoty (resp. v odôvodnených prípadoch 60 dňovej lehoty) od akceptácie reklamácie neprišlo k jej kladnému vybaveniu, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na výmenu tovaru a nový, alebo mu bude vrátená plná kúpna cena tovaru.

5.7  Reklamácia sa považuje za uzavretú, ak sa reklamačné konanie skončí niektorým z nasledujúcich spôsobov:
5.7.1  odstránením reklamovanej vady,
5.7.2  výmenou reklamovaného tovaru za nový,
5.7.3  vrátaním primeranej časti ceny kupujúcemu v rámci kompenzácie,
5.7.4  vrátením reklamovaného tovaru predajcovi, a vrátením kúpnej ceny kupujúcemu,
5.7.5  odôvodneným písomným zamietnutím reklamácie ako neopodstatnenej,
5.7.6  písomným oznámením o opakovanej nemožnosti vykonať opravu (ods. 5.5.2 RP).

Článok 6 / Opakované vady

6.1  Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú vadu považuje výskyt rovnakej odstrániteľnej vady na jednom výrobku viac ako dva krát.

6.2  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných viac na jednom výrobku súčasne.

 

Článok 7 / Práva kupujúceho a predajcu

7.1  Pri odstrániteľnej reklamovanej vade má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby výrobku, ktorých odstránením neutrpí jeho vzhľad, funkcia a akosť.

7.2  Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybného tovaru za bezchybný, pokiaľ výrobok ešte nebol použitý a predajcovi tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu reklamovaného tovaru alebo závažnosť reklamovanej vady.

7.3  Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku na určený účel, má kupujúci právo buď na výmenu výrobku alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) alebo na zľavu z kúpnej ceny.
7.3.1  Ak kupujúci požiada riešenie reklamácie zľavou, bude pri určovaní výšky zľavy z kúpnej ceny prihliadnuté na rozsah a vážnosť vady reklamovaného výrobku.

7.4  Rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade (viď ods. 7.3) prislúchajú kupujúcemu ak ide o vady odstrániteľné, avšak po oprave sa opakujú (viď ods. 6.1), alebo sa vyskytujú vo väčšom počte (viď ods. 6.2), čím bránia kupujúcemu výrobok riadne užívať.

7.5  Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich vyššie uvedených práv pri vybavení reklamácie si uplatňuje, a zároveň je povinný bez odkladu informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predajcovi, minimálne 7 dní pred eventuálnym navrátením zakúpeného tovaru.

7.6  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predajca vybavil jeho reklamáciu, má možnosť sa obrátiť na predajcu so žiadosťou o nápravu. Ak predajca na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu – ďalšie podrobnosti sú uvedené v čl.10 VOP predajcu.

7.7  V prípade neopodstatneného výjazdu k reklamácii má predajca právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s takýmto márnym výjazdom.
7.7.1  Toto platí obzvlášť (avšak nielen) v prípade, že sa preukáže, že kupujúci:
– vedome zamlčal podstatné skutočnosti týkajúce sa okolností vzniku reklamovanej vady,
– cielene zveličil rozsah vady alebo jej dopad na estetiku alebo funkčnosť výrobku,
– zámerne zaviedol predajcu s úmyslom zbaviť sa zodpovednosti za poškodenie výrobku.

Článok 8 / Odborné posúdenie

8.1  Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predajca vybaviť opodstatnenú reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. V takomto prípade je predajca povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania výsledku odborného posúdenia.

8.2  Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu spracovala, je povinná v komunikácii o vybavení reklamácie uviesť, koho môže spotrebiteľ kontaktovať so žiadosťou o odborné posúdenie vady tovaru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predajcu za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 9 / Záverečné ustanovenia

9.1  Tieto Reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.6.2022 a platia výlučne pre internetový obchod www.true-furniture.sk.

9.2  Akékoľvek zmeny týchto RP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.true-furniture.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná preferovane a primárne vo forme e-mailových správ.

9.4  Práva k týmto RP patria výlučne predávajúcemu. Je zakázané ich kopírovať, upravovať alebo inak bez súhlasu predajcu.

9.5  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tohto RP je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení RP alebo RP ako celku.
9.4.1  V taktom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzavretia zmluvy.