Ochrana osobných údajov

Článok 1 / Úvodné ustanovenia

1.1  Spoločnosť TRUE furniture s.r.o., so sídlom Rišňovce 96, 95121 Rišňovce, IČO: 54481686, DIČ: 2121689977, Obchodný register okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 56869/N (ďalej alebo „predajca“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „správca“) pre prevádzkovateľom internetového obchodu www.true-furniture.sk a spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

1.2  Dokument Ochrana osobných údajov (ďalej len „OOÚ“) popisuje typ získavaných osobných údajov pri využívanie služieb www.true-furniture.sk, účel využívania takto získaných údajov a spôsob a podmienky ich spracúvania.

1.3  Dokument OOÚ je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predajcu (ďalej len „VOP“), ktoré sú tiež zverejnené na stránke www.true-furniture.sk.

Článok 2 / Oprávnený záujem a účel spracúvania údajov

2.1  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
2.1.1  príprava a plnenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predajcom (ods. 2.2 OOÚ),
2.1.2  výkon priameho marketingu predajcu, pokiaľ neprišlo k podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov týmto spôsobom (ods. 2.3 OOÚ),
2.1.3  iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní účtovníctva alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom) – v takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať niektoré údaje aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby s ich spracovaním.

2.2  Primárnym účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky tovaru. Poskytnutie vybraných osobných údajov je nutným predpokladom nasledujúcich úkonov:
2.2.1  vystavovanie faktúr, zabezpečovanie účtovníctva, reklamácií, atď.
2.2.2  vystavovanie dodacích listov, preberacích protokolov, a pod.,
2.2.3  organizácia dopravy tovaru k spotrebiteľovi.

2.3  Sekundárnym účelom zberu a spracovávania klientských údajov je zabezpečenie fungovania firmy po marketingovo-obchodnej stránke:
2.3.1  funkčnosť a plynulosť prevádzky web-stránky, možnosť analýz a ďalšieho rozvoja,
2.3.2  zasielanie obchodných oznámení, newsletterov a pod. prostredníctvom e-mailu,
2.3.3  budovanie vizuálnej galérie produktov pre účely propagácie predajcu v médiách,
2.3.4  napĺňanie webu, profilov na sociánych sieťach a iných mediálnych nosičov vizuálne atraktívnym obsahom, založeným na vlastných autentických záznamoch.

Článok 3 / Typ spracúvaných údajov

3.1  Údaje zhromažďované o kupujúcom pri objednaní tovaru prostredníctvom objednávkového formulára alebo na priame vyžiadanie zástupcom predajcu:
3.1.1  titul, meno, priezvisko,
3.1.2  poštová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa,
3.1.3  telefónne číslo, e-mailový kontakt,
3.1.4  história vzájomnej komunikácie.

3.2  Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti internetovej stránky prostredníctvom kódu zabudovaného v stránke; informácie sú získavané z prehliadača návštevníka stránky:
3.2.1  IP adresa,
3.2.2  typ zariadenia,
3.2.3  čas a trvanie prístupu,
3.2.4  predchádzajúca stránka,
3.2.5  zapnutie/vypnutie cookies,
3.2.6  kliknutia na objekty na stránke,
3.2.7  používaný operačný systém,
3.2.8  typ, verzia a jazyk prehliadača,
3.2.9  rozlíšenie okna a obrazovky,
3.2.10  ďalšie parametre technickej povahy.

3.3  Údaje zhromažďované pre účely mediálnej propagácie produktov, vždy s predošlým súhlasom dotknutých osôb a s dôrazom k zachovaniu ich úplného súkromia a anonymity:
3.3.1  fotky produktov so zákazníkmi alebo v ich priestoroch,
3.3.2  krátke video-záznamy produktov zo zákazníckeho prostredia,
3.3.3  referencie zákazníkov, interviews, odkazy na zaujímavé projekty, a pod.

Článok 4 / Príjemcovia údajov

4.1  Zamestnanci predajcu, pre ktorých sú relevantné kontaktné údaje kupujúceho.

4.2  Subdodávatelia predajcu, ktorí participujú na komplexnej prevádzke internetového obchodu a jeho kontinuálnom vylepšovaní:
4.2.1  prepravné spoločnosti zaisťujúce dodanie objednaného tovaru,
4.2.2  sprostredkovatelia obchodu v prípade, že sú súčasťou vzájomnej obchodnej dohody zmluvných strán,
4.2.3  ekonomickí a daňoví poradcovia predajcu (v nevyhnutnom rozsahu OOÚ),
4.2.4  prevádzkovatelia serverov, web-hostingu a ďalších technológií využívaných predajcom pre zabezpečenie funkčnosti online služieb (len údaje o návštevnosti),
4.2.5  poskytovatelia programátorských a iných podporných technických služieb, služieb súvisiacich s meraním návštevnosti stránok a prispôsobovania obsahu internetových stránok preferenciám používateľov (len údaje o návštevnosti),
4.2.6  reklamné agentúry a platformy sociálneho marketingu (len vizuálne výstupy).

4.3  Zástupcovia orgánov štátu alebo EÚ v prípade zákonného vyžiadania.

4.4  Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje a ani nemá v úmysle v budúcnosti poskytnúť osobné údaje kupujúcich:
4.4.1  akejkoľvek ďalšej tretej strane, ktorej záujem nesúvisí s plnením kúpnej zmluvy,
4.4.2  do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Článok 5 / Podmienky zabezpečenia údajov

5.1  Správca prehlasuje, že prijal adekvátne technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov kupujúcich proti ich strate, zničeniu, zmene, odcudzeniu alebo ďalšiemu šíreniu prostredníctvom neoprávnených osôb.
5.1.1  To sa týka ako zabezpečenia dátových úložísk, tak s úložísk obsahujúcich osobné údaje na tlačených písomnostiach.

5.2  Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
5.2.1  Všetci zamestnanci predajcu sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

Článok 6 / Doba uchovávania údajov

6.1  Predajca uchováva kontaktné údaje kupujúcich po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu.
6.1.1  Pre účely archivácie potom po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

6.2  Predajca uchováva e-mailové kontakty kupujúcich po dobu, kým nie je explicitne odvolaný súhlas s ich používaním na účely marketingu.

6.3  Doba uchovávania osobných údajov z kontaktného formulára je 12 mesiacov, za účelom možnosti spätného kontaktovania a odpovede na otázku zákazníka.

Článok 7 / Práva garantované GDPR

7.1  Právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov – toto právo kupujúceho je plnené zverejnením tohto dokumentu na e-shope predajcu.

7.2  Právo na prístup k svojim osobným údajom – toto právo kupujúceho spočíva v možnosti dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú osobné údaje spracúvané. Kupujúci sa v tejto súvislosti môže kedykoľvek obrátiť na zástupcu predajcu.

7.3  Právo na opravu osobných údajov –  toto právo kupujúceho spočíva v možnosti opraviť nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje.

7.4  Právo na výmaz osobných údajov – toto právo je možné využiť v prípade, ak kupujúci už nemá záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval jeho osobné údaje.

7.5  Právo podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov – toto právo môže kupujúci uplatniť ak sa domnieva, že jeho osobné údaje boli spracované v rozpore so zákonom.

7.6  Právo na prenositeľnosť osobných údajov – toto právo spočíva v možnosti priameho prenosu osobných údajov od jedného poskytovateľa služieb k druhému.

7.7  Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – toto právo môže kupujúci využiť pokiaľ si želá zastaviť aktívne využívanie svojich osobných údajov na účely marketingu.

7.8  Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk) v prípade, že sa kupujúci domnieva, že bolo predajcom porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Článok 8 / Využívanie súborov cookies

8.1  Stránka www.true-furniture.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť jej lepšie fungovanie. Slúžia napríklad na ukladanie posledných prezeraných produktov, ktoré je tak možné zobraziť pri ďalšej návšteve, na umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam a na ďalšie účely pre zachovanie nastavených preferencií. Vďaka súborom cookies si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia návštevníka, takže tieto údaje nie je potrebné zadávať opakovane, čím zjednodušujú a zlepšujú využívanie webu.

8.2  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a sú ukladané do zariadenia návšteníka.
8.2.1  Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a sami o sebe neobsahujú žiadne osobné údaje zákazníka. Súbory cookies neobsahujú žiadne vírusy a nijakým spôsobom nepoškodzujú počítač zákazníka.
8.2.2  Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Tieto údaje si môže webová stránka pri ďalšej návšteve opätovne načítať (ide však iba o tie, ktoré sama vytvorila).
8.2.3  Na stránke www.true-furniture.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa uchovávajú v zariadení návštevníka, kým stránku neopustí a sú vymazané po ukončení relácie. Trvalé cookies (tzv. persistant cookies) zostávajú v zariadení návštevníka, kým neskončí ich platnosť alebo ich ručne nevymaže. Ich význam spočíva v tom, že stránka vie dané zariadenie rozoznať pri ďalšej návšteve.

8.3  Používaním stránky www.true-furniture.sk vyjadruje jej návštevník súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením svojho prehliadača. Ak zákazník navštívil stránku predajcu a v prehliadači má všeobecne povolené prijímanie súborov cookies, považuje sa to automaticky za prijatie podmienok používania súborov cookies aj tejto stránky.
8.3.1  Inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde zákazník v dokumentácií svojho prehliadača. Zmeny tohto nastavenia treba realizovať na každom zariadení, z ktorého zákazník pristupuje na stránku predajcu, osobitne. V defaultnom stave je prehliadač vždy nastavený na akceptáciu cookies.
8.3.2  Ďalšou možnosťou ako zamedziť ukladaniu cookies do zariadenia pri návšteve stránky predajcu je používať prehliadač v inkognito móde.

8.4  Predajca bude rešpektovať, pokiaľ sa zákazník rozhodne zmeniť prednastavené nastavene cookies, ich vypnutie však môže mať dopad na funkčnosť niektorých súčastí web-stránky a možnosť nakupovať v internetovom obchode.
8.4.1  Napr. funkcia nákupného košíka (tj. objednanie produktov) je možná iba za predpokladu, že ste sú akceptované technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkcionalitu e-shopu. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie nákupu.
8.4.2  Ďalšie príklady technických cookies sú cookies pre funkcia prihlasovania, cookies pre posledné prezerané produkty, a pod.

8.5  Pokiaľ návštevník nezmaže súbory cookies zo svojho prehliadača alebo ich nezablokuje, môže predajca tieto údaje použiť okrem iného aj k týmto účelom:
8.5.1  poskytnutie vhodnejších reklám na základe záujmov návštevníka,
8.5.2  poskytnutie agregovaných hlásení aktivity reklám inzerentom a ďalším webom hosťujúcim reklamy,
8.5.3  poskytnutie webom a majiteľom aplikácií údaje o tom, ako návštevníci využívajú tieto weby alebo aplikácie,
8.5.4  detekcia a obrana proti podvodu a iným rizikám, ochrana užívateľov a partnerov,
8.5.5  vylepšenie vlastných produktov poskytovateľa.

8.6  Na stránke www.true-furniture.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania tejto web-stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole predajcu.
8.6.1  Ide napríklad o používanie nástroj na analýzu a marketingovú automatizáciu od tretej strany (nástroje Analytics a Adwords od spoločností Google) alebo zobrazovanie video-sekvencií načítavaných z webových stránok tretej strany (napr. YouTube). To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť TRUE furniture nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Pokiaľ chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies predmetných služieb.

Článok 9 / Záverečné ustanovenia

9.1  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára obchodu www.true-furniture.sk kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracovávania svojich osobných údajov, porozumel im a v plnom rozsahu ich prijíma.

9.2  Pokiaľ kupujúci nevyjadril nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v internetovom obchode na účely e-mailového marketingu, súhlasil tým so zasielaním e-mailových správ predajcu na svoju kontaktnú e-mailovú adresu.
9.2.1  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o vyradenie z mailing listu. Následne bude vymazaný, a ním poskytnuté osobné údaje (e-mail) už ďalej nebudú použité na účely e-mailového marketingu.

9.3  Tieto podmienky OOÚ nadobúdajú účinnosť dňom 24.6.2022 a platia výlučne pre internetový obchod www.true-furniture.sk.

9.4  Správca je oprávnený tieto podmienky meniť a upravovať aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
9.4.1  Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a na vyžiadanie zašle klientovi e-mailom.