Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1  / Úvodné ustanovenia

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti TRUE furniture s.r.o., so sídlom Rišňovce 96, 95121 Rišňovce, IČO: 54481686, DIČ: 2121689977, Obchodný register okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 56869/N (ďalej len „spoločnosť“ alebo „predajca“ alebo „TRUE furniture“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.true-furniture.sk.

1.2  Spoločnosť podlieha Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1. Nadriadený orgán dozoru je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, 82007  Bratislava.

1.3  Tieto VOP sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré predajca uzatvorí za účelom predaja svojich výrobkov. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany, alebo akýchkoľvek iných obchodných podmienok, je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

1.4  Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok (ďalej len RP) a dokument Ochrana osobných údajov (ďalej len OOÚ, na ktoré sa odkazujú články 7 a 13 VOP, a v plnom znení sú zverejnené na stránke www.true-furniture.sk.

Článok 2 / Základné pojmy

2.1  E-shop – internetový obchod predajcu umiestnený na doméne www.true-furniture.sk.

2.2  Kupujúci – spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý má záujem o kúpu ponúkaného tovaru.

2.3  Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predajcu so spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.4  Podnikateľ – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, ktorá podniká na základe platného živnostenského oprávnenia. Právne vzťahy predajcu a kupujúceho, ktorý je podnikateľ, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak kupujúci v objednávke uvedie svoje IČO, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá týchto VOP pre podnikateľov.

2.5  Kúpna cena – cena objednaného tovaru vrátane ceny jeho dodania, ktorú sa kupujúci zaväzuje uhradiť predajcovi za dodané výrobky.

2.6  Dodacia lehota – dĺžka výroby objednaného tovaru po expedíciu, spravidla 4-6 týždňov.

Článok 3 / Informácie o tovare

3.1  Základné informácie o tovare, najmä ceny výrobkov, ich hlavné vlastnosti a skladová dostupnosť, sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch v katalógu e-shopu. Ďalšie informácie o tovare, sú uvedené v rámci týchto VOP (záručné podmienky, atď.) a v časti e-shopu “O NÁKUPE“.

3.2  Ceny tovarov uvedené v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní a poplatkov. To sa netýka poplatkov spojených s dodaním výrobkov na zvolené miesto určenia, ktoré sú účtované samostatne.

3.3  Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na e-shope.

3.4  Informácie o nákladoch spojených dodaním tovaru (tj. balením a dopravou) sú taktiež zverejnené na e-shope a sú kategorizované podľa fyzických parametrov výrobkov, najmä rozmery a váha. Informácie o nákladoch dodania tovaru platia len pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky.

3.5  Všetky prezentácie výrobkov umiestnených v katalógu e-shopu sú informatívneho charakteru a predajca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom týchto tovarov.

3.6  Pri každom výrobku je na e-shope uvedená jeho informatívna dostupnosť. Zoznam výrobkov zverejnených na e-shope je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených položiek. Dostupnosť konkrétnych výrobkov bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho (e-mail, tel.)

3.7  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.

Článok 4 / Objednávanie tovaru

4.1  Katalógové výrobky od TRUE furniture je možné objednať online – cez e-shop www.true-furniture.sk, využitím kontaktného formulára alebo prostredníctvom e-mailu – postup je popísaný v návode uvedenom v časti web-stránky “O NÁKUPE“. Odoslaná objednávka na tovar slúži zároveň ako návrh kúpnej zmluvy (ďalej len “Zmluva“) medzi predajcom a kupujúcim.

4.2  Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami uvedenými v týchto VOP a súhlasí s nimi. V e-shope toto kupujúci potvrdí stlačením virtuálneho tlačidla “Objednať s povinnosťou platby“, čím záväzne navrhuje predajcovi uzatvorenie kúpnej zmluvy a je týmto svojím prejavom vôle viazaný.
4.2.1  Týmto si predajca včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, keď jasným, jednoznačným a zrozumiteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa jeho nákupu – obchodných, platobných, prepravných, reklamačných a iných podmienkach.

4.3  Tovar nie je možné objednať bez voľby spôsobu dodania a akceptácie súvisiacich nákladov kupujúcim – spôsob dodania je integrálna súčasť objednávky tovaru.

4.4  Akceptácia objednávky zo strany predajcu je podmienená nasledovne:
4.4.1  Objednávka cez e-shop bude predajcom akceptovaná po prijatí úhrady požadovanej sumy za tovar.
4.4.2  Objednávka prostredníctvom formulára alebo e-mailu sa stáva záväznou až po jej písomnom potvrdení predajcom (so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou) a následnom prijatí úhrady požadovanej sumy za tovar.
4.4.3  Automaticky odosielané “Oznámenie o prijatí objednávky“, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky do objednávkového systému.

4.5  Suma požadovaná pri objednaní závisí od obsahu objednávky:
4.5.1  Pri objednaní typového tovaru uvedeného v katalógu e-shopu je požadovaná platba plnej kúpnej ceny tovaru vopred (100%), bez ohľadu na aktuálnu skladovú dostupnosť položky.
4.5.2  V prípade objednávky výrobkov TRUE furniture na mieru je požadovaná zálohová platba 70 až 80% kúpnej ceny plus nákladov montáže, v závislosti od rozsahu atypu.  V takomto prípade budú kúpna cena a z nej odvodená výška zálohy stanovené na základe individuálnej cenovej ponuky dodanej kupujúcemu na základe jeho dopytu. Platby (či už zálohové alebo vyúčtovacie) za výrobky na mieru budú realizované na základe faktúr vystavených mimo systém e-shopu.

4.6  Kúpna zmluva je uzavretá súbehom akceptácie zo strany predajcu a zároveň úhrady ceny/zálohy kupujúcim. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok TRUE furniture dodať kupujúcemu objednaný tovar na určené miesto dodania a záväzok kupujúceho tento tovar na danom mieste v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

4.7  Návrh na uzavretie zmluvy zaniká niektorým z nasledujúcich spôsobov:
4.7.1  odmietnutím objednávky zo strany predajcu, pričom toto odmietnutie môže prebehnúť aj uvedenia dôvodu resp. mlčky,
4.7.2  neuhradením ceny tovaru alebo zálohovej platby v stanovenej lehote.

Článok 5 / Platobné podmienky

5.1  Kúpnou cenou sa vždy rozumie cena objednaného tovaru vrátane ceny jeho dodania. Kúpna cena je konečná cena hradená kupujúcim, okrem eventuality dodatočných služieb (viď ods. 5.3 VOP).

5.2  Prezentované ceny výrobkov na e-shope nezahŕňajú náklady predajcu na ich dodanie (balenie a dopravu). Tie sa vyčíslujú samostatne pri finalizácii objednávky, sú však tiež súčasťou nákupu a taktiež je nutné ich odsúhlasiť a uhradiť.

5.3  Prezentované ceny výrobkov na e-shope nezahŕňajú prípadné dodatočné služby (vynáška, montáž, úpravy a pod.) Tieto sú vecou individuálneho posúdenia a nacenenia (vzdialenosť lokality, výška budovy, dostupnosť výťahu, nadrozmery, parkovanie, atď.) Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie dodatočných služieb, pokiaľ by mu tým mali vzniknúť neprimerané náklady alebo by to spôsobilo citeľné narušenie plynulosti jeho výrobných alebo logistických procesov.

5.4  Platby súvisiace s objednávkou (zálohy) je možné hradiť nasledovne:
5.4.1  prostredníctvom platobnej brány,
5.4.2  bankový prevodom alebo vkladom na účet predajcu,
5.4.3  v hotovosti  (pri osobnej návšteve prevádzky spoločnosti).

5.5  Platby súvisiace z dodaním tovaru (doplatby) je možné hradiť:
5.5.1  bankovým prevodom,
5.5.2  v hotovosti  (v prípade osobného odberu).

5.6  Za deň úhrady je vždy považovaný deň, kedy bola platba prijatá alebo pripísaná na účet predajcu. Prípadné bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

5.7  Pri úhrade bankovým prevodom na účet predajcu, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Bankové spojenie predajcu: ČSOB, IBAN: SK48 7500 0000 0040 3036 7418.

5.8  Daňový doklad a potvrdenie o zaplatení obdrží kupujúci pri odbere tovaru. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa aktuálne platných právnych predpisov.

5.9  Pri omeškaní s plnením peňažného záväzku zo strany kupujúceho má predajca právo požadovať od kupujúceho popri kúpnej cene aj ušlý zisk a skladné (viď ods. 6.9 VOP).

5.10  Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok 6 / Dodanie tovaru

6.1  Kupujúci si pri objednaní tovaru volí z niekoľkých možných spôsobov dodania:
6.1.1  osobný odber v mieste výroby a expedície (viď ods. 6.2 VOP),
6.1.2  doprava kuriérskou službou (viď ods. 6.3 VOP),
6.1.3  doprava vlastnou prepravou predajcu (len v špecifických prípadoch, viď ods. 6.4 VOP).

6.2  Pri osobnom odbere (6.1.1) nebudú účtované žiadne náklady na dodanie a kúpna cena sa rovná cene tovarových položiek v e-shope. Zástupca predajcu bude asistovať pri nakládke výrobkov, za ich adekvátne zabalenie a uchytenie pri transporte však už zodpovedá kupujúci. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpisom preberacieho protokolu.
Miesto odberu: obec Rišňovce, prevádzka TRUE furniture.

6.3  Pri využití dodania kuriérskou službou (6.1.2) obsahuje kúpna cena aj náklady balenia a dopravy ku kupujúcemu. Kupujúci si pri objednaní tovaru zvolí miesto dodania a predávajúci je prostredníctvom kuriéra povinný dodať tovar na miesto určenia v stanovenej lehote (viď ods. 6.5 VOP). Kupujúci potom potvrdí prebratie tovaru kuriérovi podľa podmienok stanovených kuriérskou spoločnosťou.
6.3.1  Rýchlosť doručenia kuriérskou spoločnosťou je podmienená aktuálnymi vyťažením jej kapacít, dopravnou situáciou, atď. Predajca nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie dodania tovaru oproti deklarovaným dodacím časom v dôsledku činnosti prepravcu.

6.4  Preprava prostredníctvom vlastných vozidiel predajcu (6.1.3) je možná len v kombinácii s realizáciou dodatočných služieb (viď ods. 5.3 VOP) a podlieha individuálnemu naceneniu a samostatnej platbe nad rámec ceny objednaných výrobkov. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa v týchto prípadoch potvrdzuje preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
6.4.1  Objednávku katalógových výrobkov cez e-shop nie je možné kombinovať s možnosťou vlastnej prepravy predajcu, pokiaľ ide len o samotnú prepravu objednaných tovarov a žiadne s nimi súvisiace dodatočné služby (viď ods. 5.3 VOP).

6.5  Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predajca je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 8 týždňov od potvrdenia objednávky. Štandardná doba výroby typových výrobkov sortimentu TRUE furniture je 4-6 týždňov.
6.5.1  V prípade osobného odberu sa z hľadiska termínu dodania za určujúci považuje deň kedy predajca kupujúcemu oznámi, že  tovar je k dispozícii pre vydvihnutie.
6.5.2  V prípade dopravy kuriérom sa za určujúci považuje deň odoslania zásielky predajcom.
6.5.3  V prípade vlastnej prepravy predajcu sa za určujúci považuje deň, kedy zástupca predajcu kupujúcemu avizuje, že objednaný tovar je pripravený a pokúsi sa dohodnúť termín jeho dovozu, vynášky a/alebo montáže.

6.6  Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia platby alebo pripísania zálohy na účet predajcu, pokiaľ kupujúci uviedol správny variabilný symbol (číslo objednávky). V prípade nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až priradením platby k objednávke kupujúceho.

6.7  Ak predajca mešká s dodaním tovaru podľa bodu 6.5 (tj. nedodá tovar v dohodnutom termíne) má kupujúci právo požadovať od predajcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Toto neplatí, ak predajca meškanie nezavinil resp. mu objektívne nemohol zabrániť (napr. situácie vis major), v takom prípade nie je predajca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

6.8  Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predajca je oprávnený odovzdanie objednaného tovaru odoprieť. V tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predajcu zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 6.7 týchto VOP.

6.9  Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia tovaru do 7 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty predajcu (ods. 6.5 VOP), vzniká predajcovi nárok na náhradu spôsobenej škody, ušlý zisk a skladné vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru za každý dodatočný deň jeho uskladnenia. Predajca má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby obdržanej od kupujúceho, prijatej alebo prevedenej po potvrdení objednávky.
6.9.1  V prípade márneho pokusu o doručene a následnej žiadosti kupujúceho o znovu-doručenie tovaru mu budú nad rámec pôvodných nákladov dodania účtované aj dodatočné prepravné náklady, o ktoré sa zvýši kúpna cena, a kupujúci je povinný ich predajcovi takisto zaplatiť.
6.9.2  V prípade, ak by kupujúci ani po dodatočnej písomnej výzve do 14 dní neprevzal objednaný tovar, je predajca oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho okrem ušlého zisku s skladného (viď ods. 6.9 VOP) požadovať aj náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním. Tieto budú strhnuté zo zaplatenej zálohy, zvyšok kúpnej ceny bude vrátený kupujúcemu. Predajca má následne právo predať predmetný tovar inému zákazníkovi.

6.10  Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie a zároveň prítomný na adrese doručenia.
6.10.1  Pokiaľ túto povinnosť nedokáže splniť, je kupujúci povinný informovať predávajúceho alebo dopravcu a dohodnúť sa na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

6.11  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi aj predajcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.11.1  Pokiaľ sa kupujúci rozhodne prevziať od prepravcu zásielku, pri ktorej má podozrenie, že môže byť poškodená, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Kupujúci je zároveň povinný poškodenie obalu zdokumentovať fotografiou a uschovať obalový materiál zásielky až vyšetrenia situácie (podrobnejšie viď ods. 4.5 Reklamačného poriadku).

6.12  V prípade vynášky a/alebo montáže tovaru (viď ods. 5.3 a 6.4 VOP) je kupujúci povinný vopred vhodným spôsobom zabezpečiť miesto, na ktoré má predajca vyniesť a/alebo montovať tovar tak, aby sa predišlo škodám na majetku kupujúceho (napr. odstránenie zariadenia domácnosti,  ktoré by mohlo prekážať v trase vynášky tovaru, prekrytie zárubní, podláh alebo parkiet materiálom chrániacim pred obitím alebo oškretím, atď.) V prípade, že si kupujúci nesplní túto povinnosť, nie je v prípade vzniku škody na jeho majetku (alebo majetku tretích strán nachádzajúcom sa v mieste vynášky a/alebo montáže tovaru) oprávnený domáhať sa voči predajcovi žiadnych nárokov z titulu jeho poškodenia.

6.13  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je aktuálne skladom, je vecou vzájomnej dohody predajcu a kupujúceho, či kupujúci preferuje čiastkové dodávky jednotlivých výrobkov (v tom prípade však bude doprava účtovaná jednotlivo) alebo pozdržanie dodávky do momentu dostupnosti všetkých objednaných tovarových položiek.

6.14  Predajca a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe dodania výrobkov. Takúto dohodu je potrebné potvrdiť písomne.

6.15  Výrobky TRUE furniture sú štandardne dodávané v zmontovanom stave. Pokiaľ je výrobok dodávaný v demonte, balenie obsahuje návod na montáž a spojovacie súčiastky. Svojpomocná montáž výrobkov dodávaných v demonte je ľahko realizovateľná aj v domácich podmienkach pomocou bežného náradia.

6.16  Výrobky sú pre transport štandardne balené do viacerých vrstiev ochranných materiálov. Použité sú okrem iného rohovníky a sťahovacie pásy, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. V prípade komplikácií pri transporte (poškodený obal) alebo reklamácie (poškodenie zistené po vybalení) je kupujúci povinný tieto súčasti balenia uschovať až do vyriešenia situácie.

Článok 7 / Záruka a reklamácie

7.1  Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predajcu zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá predajca.
7.1.1  O zodpovednosti predajcu za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie, a vykonaní záručných opráv, informuje kupujúceho Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) zverejnený na stránke predajcu www.true-furniture.sk.
7.1.2  Pri uplatnení reklamácie kupujúcim sa postupuje reklamačným postupom v zmysle RP. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito VOP a RP má pri reklamácii prednosť RP.

7.2  Záručná doba je 24 mesiacov pre spotrebiteľa (fyzická osoba) a 12 mesiacov pre podnikateľa (právnická osoba).

7.3  Záruka vo väčšom rozsahu môže byť predajcom poskytnutá na základe písomnej dohody s kupujúcim, prípadne i jednostranným vyhlásením v reklame. Dokladom o platnosti takejto predĺženej záruky je záručný list potvrdený predajcom.

7.4  Záručná doba – zákonná alebo dohodnutá – začína plynúť zásadne dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
7.4.1  Trvane záručnej doby je pozastavené po dobu trvania reklamačného procesu, kedy kupujúci nemôže používať predmet kúpy.

7.5  Predajca ponúka nábytkové rady určené vyslovene pre interiér a rady určené pre použitie v exteriéri. Pre obe skupiny platia iné pravidlá používania:
7.5.1  Interiérový TRUE furniture nábytok musí byť pre svoju plnú funkčnosť dlhodobo umiestnený v bytovom prostredí s teplotou v rozmedzí 20–24°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35–50%. Pre viac podrobností o potrebnej starostlivosti viď ods. 7.6 VOP.
7.5.2  Exteriérový nábytok a mobiliár TRUE furniture je potrebné chrániť pred extrémami počasia (správne zimovať) a venovať mu pravidelnú starostlivosť. Pre viac podrobností o potrebnej starostlivosti viď ods. 7.7 VOP.
7.5.3  Všetky druhy nábytku – interiérové aj exteriérové – je potrebné umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa alebo zdrojov sálavého tepla (napr. krb v interiéri, záhradné ohnisko v exteriéri). Medzi nábytkom a otvoreným ohňom alebo zdrojom sálavého tepla odporúčame udržovať odstup minimálne 2 m.

7.6  Povrchová úprava interiérového nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku, výhodou je ľahká údržba a obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Olejovanie však neposkytuje tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Ošetrovanie je nutné vykonávať podľa pokynov predajcu. V prípade bežného ošetrovania je možné použiť komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku. Opakovaným ošetrením 1-2x do mesiaca sa na nábytku vytvorí súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám.

7.7  Exteriérový nábytok a mobiliár – počas zimného obdobia je potrebné ho skladovať v suchej nevykurovanej miestnosti. Pokiaľ to nie je možné, nábytok treba prekryť nepremokavým priliehavým krytom s ponechaním dostatočného prístupu vzduchu. Pred uskladnením je potrebné nábytok vyčistiť a vysušiť, aby sa zamedzilo plesneniu alebo hnitiu dreva. Určite nenechávajte nábytok cez zimu na trávniku, od ktorého výrazne zvlhne!
7.7.1  Drevené súčasti sú z výroby povrchovo ošetrené napúšťacím olejom na drevo, ktorý uzavrie póry dreva a zamedzuje prenikaniu vlhkosti do jeho hlbších vrstiev. Olejovanie zároveň zabraňuje nežiaducemu úplnému vyschnutiu dreva. Pre optimálne uchovanie estetických a funkčných vlastností odporúčame drevené povrchy dva krát ročne ošetriť novou vrstvou napúšťacieho oleja s UV filtrom. Toto platí najmä pre vrchné horizontálne drevené plochy. Pred aplikáciou oleja je potrebné povrch vyčistiť od akýchkoľvek nečistôt a jemne prebrúsiť. Všeobecne platí, že ošetrenie exteriérového nábytku olejom je treba aplikovať vo chvíli, keď povrch zmatnie a dažďová voda prestane zostávať na povrchu nábytku ako kvapky a začne sa vpíjať do dreva.
7.7.2  Alternatívou je ošetrenie povrchov čírym lakom, u ktorého je možné si voliť rôzne farebné odtiene. Nevýhodou však je potreba pred každým ďalším náterom odstrániť zvyšky pôvodného laku, spravidla je potrebné dôsledné zbrúsenie.
7.7.3  Ďalšou alternatívou je drevo povrchovo neošetrovať a nechať ho prirodzene zošednúť. To šetrí údržbovú náročnosť, avšak drevo bude o niečo rýchlejšie zvetrávať. Použité rezivo – sibírsky smrekovec – je zvolené okrem iného práve preto, že dosahuje dlhú životnosť konštrukcií aj bez cyklického povrchového ošetrovania (15 rokov).
7.7.4  Kovové časti exteriérového nábytku sú ošetrené odolnou práškovou farbou a nevyžadujú žiadnu špeciálnu starostlivosť, okrem zimného uskladnenia.
7.7.5  Betónové súčasti exteriérového nábytku nevyžadujú žiadne ošetrovanie okrem bežného odstraňovania nečistôt. Pre ľahšie čistenie je možná impregnácia (viď ods. 8.7.3).

7.8  Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po tom ako predajcovi predložil vadný tovar (resp. jednoznačný záznam o vade tovaru) spolu s nákupným dokladom (faktúrou), a v prípade predĺženej záruky aj so záručným listom.
7.8.1  Predajca nenesie zodpovednosť za vady, ktoré na tovare vznikli v dôsledku nevhodného používania a iných externých príčin (viď ods. 4.1 RP).

7.9  Kupujúci má právo požadovať riadne a včasné odstránenie vád tovaru v prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu. V prípade, že na tovare spočíva neodstrániteľná vada, pre ktorú tovar nemožno riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké právo má kupujúci v prípade, že sa síce jedná o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
7.9.1  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo – ak sa vada týka len súčasti tovaru – výmenu vadnej súčasti tovaru, ak tým predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7.9.2  Predajca má právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.10  Záruka je vymedzená hodnotou tovaru a je výslovne odmietnutá akákoľvek prípadná zodpovednosť za ďalšie škody.

Článok 8 / Parametre vyhotovenia tovaru

8.1  Nábytok TRUE furniture je vyrobený z masívneho dreva (8.2 až 8.4), vrstvenej preglejky (8.5), kovových (8.6) a betónových súčastí – použité materiály a ich vlastnosti sú deklarované v produktových listoch jednotlivých výrobkov.

8.2  Použité masívne drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť ošetrené. Pohľadové plochy môžu obsahovať prirodzené vady (oká, uzly a pod.), pričom takáto farebná a štrukturálna odlišnosť je pre masívne drevo charakteristická. Dĺžkové nadpájanie lamiel je prípustné v prípade nepohľadových dielov (napr. zadné čelá, police) pri komponentoch dlhších ako 100 cm. Na neviditeľných nábytkových plochách (dná, chrbty, atď.) sa pripúšťa lokálne nedohobľovanie, nedobrúsenie a prirodzené vady dreva.
8.2.1  Kupujúci si po dohodne môže za príplatok vyžiadať zámerné zvýraznenie vád dreva (napr. čiernou epoxidovou živicou), ktoré sú v súčasnosti žiadaným efektom. Štandardne budú chyby v dreve tmelené v čo najbližšom odtieni okolitého dreva.

8.3  Do spodnej strany stolových dosiek môžu byť pre minimalizáciu skrútenia dreva vsadené oceľové prvky alebo môžu byť urobené pozdĺžne čiastočné nárezy. Tieto praktické úpravy sú vždy umiestnené v  nepohľadových častiach výrobkov.

8.4  Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje náterom v dvoch vrstvách. Je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním drevených povrchov) aj v domácich podmienkach. Pre viac podrobností viď ods. 7.6 VOP.

8.5  Používa sa brezová preglejka o hrúbke 18 mm, pričom jej vzájomným preplátovaním sa z konštrukčných alebo dizajnových dôvodov používajú násobky tohto rozmeru.
8.5.1  Preplátovaním viacerých vrstiev preglejky materiál získava na húževnatosti a pevnosti, čím sa dá dosiahnuť konštrukčná pevnosť bez straty ľahkého prírodného vzhľadu (napr. stolové nohy sú konštruované z dvoch až troch vrstiev na seba poskladanej preglejky).
8.5.2  Preglejka je tvorená z prírodného dreva a teda môže na povrchu obsahovať prirodzene štruktúry a chyby dreva: hrče, suky, atď.
8.5.3  Viditeľný skladaný profil rezov (tzv. vrstvené hrany) sú v prípade preglejky žiadaným dizajnovým prvkom – rezy ponechávame zámerne priznané, bez dyhy (skrytie rezu nalepením dyhy sa používa pri drevotrieske, ktorú nepoužívame).
8.5.4  Povrchová úprava preglejkových výrobkov je aplikáciou tvrdého voskového oleja, rovnako ako masívne drevo (napr. dub, jaseň).

8.6  Kovové súčasti nábytku sú vyrobené z ocele triedy S235. Jedná sa o tyče prierezu L, tyče štvorcové, kruhové, ploché, uzavreté štvorcové a obdĺžnikové profily, trubky a plechy, alebo iné štandardné hutnícke výrobky.
8.6.1  Spôsob spájania kovových častí medzi sebou je spravidla zváraním, metódou MIG. Pri niektorých súčastiach nábytku môžu byť požadované tvary dosahované aj ohýbaním, niektorých materiálov (napr. L profil môže byť kvôli odľahčeniu vytvorený z plechu ohýbaním). Niektoré kovové diely sú vypálené laserom.
8.6.2  Nitované spoje sú iba imitácia a konštrukčným prvkom je zvar.
8.6.3  Keďže nábytok je remeselného charakteru, nie všetky pohľadové zvary sú vybrúsené, hlavne kútové. Minimálna zostatková textúra po brúsení je na oceľových konštrukciách prípustná. Oceľové prvky nie sú tmelené a je vidno prirodzenú štruktúru ocele z jej spracovania vo výrobe: švy, vtlačky, zrnitosť, okuje – toto všetko sa považuje za súčasť industriálneho remeselného dizajnu výrobkov TRUE furniture.
8.6.4  Guličky a prskance sú povolené iba v nepohľadových častiach výrobkov, resp. v takých častiach, ktorých nie je možné sa pri bežnom používaní dotknúť. Neodihlené hrany po rezaní alebo vŕtaní sú neprípustné.
8.6.5  Povrchová úprava kovových častí: prebrúsenie, odmastenie a ručné striekanie alkydovou živicou minimálne v dvoch vrstvách pre interiér. Pre kovové súčasti výrobkov určených pre exteriér sa používa prášková farba.

8.7  Vo výrobkoch TRUE FURNITURE je použitý vysoko-pevnostný betón vystužený vláknami, čo zvyšuje jeho pevnosť a umožňuje formovať tenšie a atypické tvary. V niektorých prípadoch sú použité aj klasické kovové výstuže (armovanie). Betónové komponenty sa po odliatí do formy a stuhnutí upravujú brúsením a hladením. Výsledný povrchový efekt je mierne drsný a reliéfny v remeselnom duchu (cieľom nie je úplne hladký povrch). Drobné nerovnosti, otlačky formy, náhodné jamky sú súčasťou industriálneho dizajnu a nie sú považované za vady betónových častí výrobkov. Betón je prísadami a povrchovo upravený tak, aby lepšie odolával vlhkosti, mastnote a kyselinám.
8.7.1  V štandardnom prevedení je ponúkané len základné šedé prevedenie betónových prvkov. Kolorované betóny je možné dodať len na základe individuálnej objednávky. Prosté betónové povrchy sú dodávané v neošetrenom stave, dodatočná impregnácia je možná vo vlastnej réžii (viď ods. 8.7.3).
8.7.2  Betónové súčasti nábytku môžu mať niektoré špecifické technologické prejavy vlastné betónovým zmesiam:
8.7.2.1  Výkvety – pri procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri vyparovaní vody k vyzrážaniu vápnika na povrch betónu. Toto nijako neovplyvňuje úžitkové vlastnosti produktu a nie je prejavom zníženia jeho bežnej kvality. Bežným používaním sa vápnik pomaly odbúrava, poprípade odplavuje a výkvety po nejakom čase zmiznú samé od seba.
8.7.2.2  Rozdiely vo farbe – betónové odliatky sú z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe majú menšie farebné rozdiely. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Rozdiely v odtieňoch farby sú pre kvalitatívne vlastnosti výrobkov bezvýznamné a postupom času a používaním postupne miznú.
8.7.2.3  Odpraskanie hrán – môže nastať vtedy, keď sú hrany vystavované veľkým tlakom alebo úderom, ktorým nie sú schopné odolať ani betóny najvyšších tried. Betón je zo svojej podstaty relatívne krehký materiál, ktorý treba používať s určitou mierou opatrnosti.
8.7.3  V prípade zvýšených nárokov na čistenie a ochranu je betónové povrchy možné ošetriť impregnáciou. Takto ošetrené povrchy potom lepšie odolávajú oderu, poveternostným vplyvom a organickým činiteľom a nánosom. Účinok impregnácie po určitej dobe slabne a je potrebné ju obnoviť. Odporúčaná frekvencia je každé 2 až 3 roky pri horizontálnych plochách a 3 až 5 rokov pri vertikálnych. Impregnáciu betónu je potrebné robiť pri dostatočnej teplote (spravidla nie menej ako 15°C celodenne) a impregnované plochy nesmú byť krátko po aplikáciu vystavené vode resp. dažďu (spravidla minimálne 4 hodiny).

8.8  Nábytkové rady TRUE furniture určené pre vnútorné použitie sú uspôsobené tak, aby mohli znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie sú však určené pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

8.9  Nábytkové rady TRUE furniture určené pre exteriér sú vyrobené zo sibírskeho smrekovca, čo je najodolnejšia dostupná mäkká drevina určená pre použitie v exteriéri. Hustota smrekovcového dreva (570 až 650kg/m3) je o 40% vyššia ako hustota dreva smreku či borovice a obsahuje oveľa väčšie množstvo živice. Pri výrobe platia rovnaké parametre dreva ako pri interiérových výrobkoch (viď ods. 8.8 VOP). Vplyvom opakovaných výkyvov teplôt a vystavenia živlom sa však na drevených povrchoch v exteriéri budú postupne objavovať známky starnutia (pukliny, bubliny, zmena farebnosti, oslabenie v styčných plochách s inými materiálmi, a pod.) – drevo je prírodný materiál a procesu jeho postupnej degradácie v exponovaných podmienkach sa nedá zabrániť, len ho spomaliť vhodnou starostlivosťou (viď ods. 7.7 VOP).

8.10  Pri atypickom vyhotovení výrobkov sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho, ktoré majú taktiež vplyv na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (viď ods. 11.11 VOP).

8.11  Nábytok TRUE FURNITURE je potrebné podľa okolností doplniť o potrebné prvky pre zabezpečenie užívateľskej bezpečnosti:
8.11.1  Zabezpečiť proti prevrhnutiu, spravidla pripevnením o stenu použitím vhodných kotviacich prvkov. Za toto zodpovedá pri samo-inštalácii kupujúci, v prípade objednávky výrobkov vrátane montáže dodá a inštaluje systém kotvenia predávajúci.
8.11.2  V prítomnosti malých detí zabezpečiť rohy a hrany výrobkov proti ich náhodnému zraneniu vhodnými ochrannými prvkami. Za toto zodpovedá vždy kupujúci.

8.12  Výrobca si vyhradzuje právo označiť každý z výrobkov TRUE FURNITURE svojim logom. Logo je najčastejšie vypálené na drevených súčastiach výrobkov raznicou o rozmere 20×30 mm spravidla na bočných hraných dosiek, mimo primárnej pohľadovej plochy, tak aby bol efekt nerušivý.
8.12.1  Aplikácia na kovových a betónových súčastiach môže byť otlačkom, frézovaním, lepením, leptaním alebo inou obdobnou metódou.
8.12.2  Prítomnosť loga výrobcu na výrobku nie je považovaná za chybu či vadu výrobku a nebude uznaná ako predmet reklamácie.

8.13  Pri čistení  nábytku TRUE FURNITURE je potrebné sa vyhýbať všetkým druhom abrazívnych látok, ako sú napríklad práškové čistiace prostriedky, brúsne krémy, zdrsnené vankúšiky a hrubé špongie. Poškodenia povrchov nesprávnym alebo neuváženým čistením nebudú uznané ako reklamácia.

Článok 9 / Vlastnícke práva

9.1  Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predajcu na kupujúceho štandardne v momente prevzatia tovaru na dohodnutom mieste podľa objednávky. Toto platí za predpokladu, že už bola úplne zaplatená celá kúpna cena za tovar.
9.1.1  V opačnom prípade zostáva tovar aj po odovzdaní kupujúcemu majetkom predajcu až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny kupujúcim. Majetkom kupujúceho sa tovar stáva až od momentu pripísania poslednej časť kúpnej ceny na účet predajcu.

9.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď kupujúci (alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim) prevezme tovar od predajcu (alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar).
9.2.1  Toto platí aj v situácii, keď je prevzatý tovar v dôsledku neuhradenej kúpnej ceny ešte stále majetkom predajcu (viď ods. 9.1.1 VOP) – za prípadné škody už zodpovedá kupujúci.

9.3  Kupujúci a predajca sa výslovne dohodli, čo potvrdzujú uzavretím kúpnej zmluvy, že v prípade ak je predmetom zmluvy zhotovenie a dodanie výrobku predajcu na mieru alebo podľa špecifikácií kupujúceho (tj. najmä na základe parametrov, grafických nákresov, slovných opisov alebo inak udelených pokynov), v prípade ak sa dodaný výrobok považuje za dielo podľa autorského zákona, jeho autorom je zamestnanec predajcu alebo skupina zamestnancov predajcu, ktorá tovar zhotovila a toto dielo sa považuje za zamestnanecké dielo, ku ktorému od momentu zhotovenia vykonáva majetkové práva vo svojom mene a na svoj účet predajca.

9.4  Ak by napriek vyššie uvedenému vzniklo činnosťou zamestnanca predajcu spoločné dielo kupujúceho a zamestnanca predajcu, kupujúci súhlasí s tým, aby všetky majetkové práva autora k dielu v neobmedzenom rozsahu vykonával vo svojom mene a na svoj účet výlučne len predajca. Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek výkonu majetkových práv k spoločnému dielu. Kupujúci týmto udeľuje predajcovi výhradné oprávnenie na využívanie majetkových práv k spoločnému dielu, a to bez vecného, časového a územného obmedzenia (tj. bezvýhradne súhlasí s použitím diela), pričom predajca bude oprávnený vykonávať majetkové práva všetkými, podľa povahy spoločného diela prípustnými spôsobmi podľa autorského zákona, vrátane zaradenia diela do katalógovej ponuky, propagácie diela v médiách a vyrábania a predávania analogického výrobku aj ďalším zákazníkom.

Článok 10 / Riešenie sporov

10.1  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predajcu s písomnou žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, akým predajca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predajca porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
10.1.1  Predajca odporúča spotrebiteľovi, skôr než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu,  využiť všetky možnosti dohody so zástupcami predajcu pre vyriešenie vzniknutej situácie.

10.2  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v kúpnej zmluve je príslušný Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk.
10.2.1  Zoznam ďalších právnych subjektov oprávnených pre alternatívne riešenie sporov je vedený na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
10.2.2  Spory medzi spotrebiteľom a predajcom je možné riešiť taktiež využitím európskej platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov on-line, ktorá je dostupná na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumer/odr.
10.2.3  Ďalšom možnosťou je obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 82715, Bratislava 212, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk.
10.2.4  Informácie o poplatkoch za návrh na alternatívne riešenie sporu nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci podnikateľskej činnosti.

Článok 11 / Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

11.1  Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy (v praxi od zaslania objednávky predajcovi) bez akéhokoľvek storno-poplatku.

11.2  Spotrebiteľ má na základe zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

11.3  Ak chce spotrebiteľ vyššie uvedené právo využiť, je povinný najneskôr posledný deň určenej lehoty:
11.3.1  odovzdať písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne zástupcovi predajcu v mieste prevádzky predajcu, alebo
11.3.2  odovzdať odstúpenie na poštovú prepravu ako doporučenú zásielku adresovanú predajcovi na jeho kontaktnú adresu.

11.4  Odstúpenie od zmluvy v listinne podobe musí obsahovať všetky dôležité údaje, a to najmä: presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, dátum prevzatia, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa (ak sa líši tak aj adresu doručenia tovaru), číslo bankového účtu na ktorý má predajca vrátiť už prijaté plnenie, podpis spotrebiteľa a aktuálny dátum.
11.4.1  Odstúpenie od zmluvy nemusí obsahovať zdôvodnenie vrátenia tovaru, ničmenej predajcu zaujíma aj táto informácia, pokiaľ je spotrebiteľ ochotný ju zdieľať.
11.4.2  Pre odstúpenie od zmluvy odporúča predajca kupujúcemu využiť nasledujúci formulár na odstúpenie od zmluvy.

11.5  Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom – originálom faktúry, návodom na montáž a inou dokumentáciou k tovaru, obalovými komponentmi a spojovacími prvkami, ktoré mu boli doručené spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
11.5.1  Predajca odporúča aby si v takomto prípade kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a aby tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Za prípadné poškodenie tovaru počas transportu zodpovedá kupujúci až do momentu jeho prebratia predajcom.

11.6  Tovar nezasielajte späť na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý (!)

11.7  Prevádzkovateľ internetového obchodu (predajca) vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar.

11.8  Náklady na vrátenie tovaru znáša pri odstúpení od zmluvy v plnom rozsahu spotrebiteľ.

11.9  Tovar nesmie byť nijako mechanicky ani funkčne poškodený a nesmie javiť známky užívania (či už priamo kupujúcim alebo počas spätnej prepravy od kupujúceho). Tovar musí obsahovať všetky jeho súčasti, komponenty a musí byť dôkladne zabalený (ideálne v pôvodnom obale) a ochránený pre dopravné a skladové účely.
11.9.1  Kupujúci berie na vedomie, že ak spolu s vráteným tovarom nebude vrátená aj súvisiaca dokumentácia alebo súčiastky (návod na montáž, prepravné rohovníky, šróby a pod.), má právo na kompenzáciu s tým súvisiacich nákladov zo zaplateného plnenia.

11.10  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru (tovar je použitý, znečistený, poškodený alebo má akokoľvek inak zníženú hodnotu). Náhradu takýchto škôd na vrátenom tovare má predajca právo si uplatniť zrážkou zo zaplateného plnenia.
11.10.1  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak boli s tovarom poskytnuté darčeky, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i tieto súvisiace darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, pokiaľ bol dodaný spolu s tovarom, ktorý kupujúci vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú ich hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie sa kupujúceho a budú taktiež zrazené zo zaplateného plnenia.

11.11  Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
11.11.1  pri predaji tovaru zhotoveného na mieru, podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
11.11.2  pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s vedomým súhlasom spotrebiteľa a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Článok 12 / Právo predajcu odstúpiť od zmluvy

12.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neúspešne doručenej objednávky a následnej preukázateľnej nekooperatívnosti kupujúceho (viď ods. 6.9 VOP).

12.2  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj z dôvodov vyššej moci, alebo nedostupnosti materiálov, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
12.2.1  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

12.3  Predajca má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ táto vznikla v dôsledku chyby v systéme e-shop (napr. nesprávne zobrazenie ceny výrobku, nesprávne uvedenej skladovej dostupnosti alebo nesprávneho vyčíslenia dopravných nákladov) alebo sporného výkladu kupujúceho ohľadne fungovania e-shopu.

Článok 13 / Osobné údaje

13.1  Všetky údaje, ktoré o sebe kupujúci uvedie v procese nákupu tovaru na internetovom obchode www.true-furniture.sk, bude predajca považovať za dôverné a bude s nimi tak zaobchádzať. Pokiaľ k tomu kupujúci nedá písomný súhlas, nebude predajca jeho údaje používať iným spôsobom než za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
13.1.1  Výnimkou je e-mailová adresa, na ktorú môže predajca kupujúcemu zasielať svoje obchodné oznámenia, keďže tento postup umožňuje zákon, ak to kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom odhlásiť.
13.1.2  Ďalšom výnimkou sú tiež vizuálne záznamy produktov v prostredí kupujúceho, ktoré predajca vyhotovil so súhlasom kupujúceho a je oprávnený ich použiť pre účely propagácie.

13.2  Predajca neposkytuje údaje kupujúceho žiadne tretej osobe, okrem zástupcov zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, dohodnutého obchodného sprostredkovateľa a štátnych orgánov v prípade kontroly.
13.2.1  Iní subdodávatelia predajcu (ekonomickí poradcovia, programátori, reklamní agenti) majú prístup len k agregovaným alebo zjednodušeným klientským údajom.

13.3  Predajca je povinný zabezpečiť údaje zákazníkov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení, a poučením zamestnancov o zachovaní dôvernosti osobných údajov.

13.4  Podrobnejšie informácie o pravidlách spracovávania záznamov o zákazníkoch sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je taktiež zverejnený na stránke predajcu www.true-furniture.sk.

Článok 14 / Súbory cookies

14.1  Stránka www.true-furniture.sk zaznamenáva IP adresu kupujúceho, informácie o čase strávenom prezeraním stránky a informácie o tom u akých web-stránok kupujúci prichádzajú. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači návštevníka stránky a používajú sa na meranie návštevnosti a prispôsobenie zobrazenia stránky konkrétnemu návštevníkovi. Preto tieto súbory považuje predajca za svoj oprávnený záujem.
14.1.1  Niektoré cookies sú súbormi tretích strán (napr. Google, YouTube).

14.2  Súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie zastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. 

14.3  Podrobnejšie informácie o práci so súbormi cookies sú tiež uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke predajcu www.true-furniture.sk.

 

Článok 15 / Záverečné ustanovenia

15.1  Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom zmluvné strany týmto dojednávajú, že ich vzťah sa naďalej riadi právom Slovenskej republiky.

15.2  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 24.6.2022 a platia výlučne pre internetový obchod www.true-furniture.sk.
15.2.1  Voči kupujúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosťou uzavretím kúpnej zmluvy (tj. odoslaním objednávky). Kupujúci bol pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15.3  Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou. Podstatným porušením kúpnej zmluvy sa rozumie také porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela už pri uzatváraní zmluvy alebo musela vedieť, že druhá strana by kúpnu zmluvu neuzatvorila, ak by toto porušenie predvídala.

15.4  Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.true-furniture.sk. Znenie VOP môže predávajúci ľubovoľne meniť a doplňovať podľa aktuálnych potrieb a nariadení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

15.5  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná preferovane a primárne vo forme e-mailových správ.

15.6  Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, a ďalšieho obsahu a prvkov, patria výlučne predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti (vrátane týchto VOP) bez súhlasu predávajúceho.

15.7  Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

15.8  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP alebo VOP ako celku.
15.8.1  V taktom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzavretia zmluvy.